Serwis

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej w domenie kiloutou.pl, prowadzonej przez lub na zlecenie KILOUTOU Polska Sp. z o.o., na której została zamieszczona. Zasady korzystania z Serwisu określa Regulamin Serwisu KILOUTOU Polska Sp. z o.o.

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu (dalej jako „Usługobiorcy”) jest KILOUTOU Polska Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Łodzi ( 92-412) Rokicińska 142 Z, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000410479, o kapitale zakładowym w wysokości 12.200.000 zł, NIP 118-208-31-03, REGON 145989895 (dalej jako „KILOUTOU”).

Cel i zakres przetwarzania danych 

Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są przez KILOUTOU w celu świadczenia Serwisu, a w szczególności umożliwienia Usługobiorcy korzystania z usługi KILOUTOU oraz rezerwacji sprzętu na odległość. Dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane przez okres konieczny dla świadczenia usług w ramach Serwisu oraz rozpatrywania reklamacji z tym związanych, a po tym okresie dla celów dowodowych przez okres dochodzenia roszczeń. Każdy Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, oraz usunięcia, zwracając się w tym celu do KILOUTOU. W przypadku, w którym KILOUTOU wymaga podania danych osobowych, jest ono dobrowolne, lecz konieczne dla skorzystania z usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych związane z zawieraniem umów za pośrednictwem Serwisu określone są w Regulaminie Serwisu oraz w Ogólnych Warunkach Umowy Najmu. Niniejsza Polityka prywatności nie reguluje zasad przetwarzania danych osobowych oraz informacji dotyczących Usługobiorców na zewnętrznych stronach internetowych, do których odesłania (linki) zawiera Serwis. W przypadku zbierania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących Usługobiorców za pośrednictwem formularzy dostępnych w ramach Serwisu, cel przetwarzania danych zostanie wskazany przy formularzu, za pośrednictwem którego następuje zbieranie danych.

Odbiorcy danych 

Dane osobowe lub informacje dotyczące Usługobiorców mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. KILOUTOU może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących Usługobiorcy osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem Serwisu, jak również w celu związanym z dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami dotyczącymi korzystania z Serwisu. 

IP i KOD KLIENTA 

W chwili zalogowania się przez Usługobiorcę do Serwisu, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym adresie IP lub numerze KOD KLIENTA) i rodzaju urządzenia końcowego Usługobiorcy, jak również szereg informacji związanych z połączeniem, takich jak: 

 • Czas nadejścia zapytania; 
 • Czas wysłania odpowiedzi;
 • Nazwa stacji Usługobiorcy; 
 • Informacje o przeglądarce internetowej Usługobiorcy, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http; 
 • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Usługobiorcę, jeżeli wejście do Serwisu nastąpiło przez to odesłanie. 

Powyższe informacje, jak również dane dotyczące korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu, będą przetwarzane w celach technicznych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz w celu statystycznym.

Cookies 

Zasady wykorzystania plików cookies w związku z funkcjonowaniem Serwisu zostały określone w „Polityce Cookies KILOUTOU Polska sp. z o.o”.

Pliki cookie Piano Analytics (AT Internet) są zwolnione z konieczności uzyskania zgody, jak wskazano w decyzji CNIL nr 2020-091, w zakresie, w jakim są one bezwzględnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Aktywując tę ​​​​opcję, możesz odmówić przetwarzania osobistych danych dotyczących przeglądania. Należy pamiętać, że klikając poniższy przycisk, nie będziemy już w stanie optymalnie mierzyć i ulepszać naszych witryn.

Zmiana polityki prywatności 

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez KILOUTOU poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 23 października 2017 r.

Kontakt 

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności powinny być kierowane na adres e-mail info@kiloutou.pl lub listownie na adres KILOUTOU Polska Sp. z o.o., ul. Rokicinska 142 Z, z dopiskiem „Polityka prywatności”.

DANE OSOBOWE W KILOUTOU POLSKA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych  osobowych zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy że:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Kiloutou Polska Sp z o.o z siedzibą w Łodzi, ul. Rokicińska 142 Z, 92-412 Łódź.

2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Zawarcie oraz realizacja umowy o współpracy zawartej między Panią / Panem, a Administratorem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia),
 • Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań związanych z procesem windykacyjnym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia),
 • Kontaktowanie się z Panią / Panem w celu badania satysfakcji klientów Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia),
 • Realizacja działań marketingowych (tzw. Direct Marketing) (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia).

3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcy systemów informatycznych (system księgowy oraz system obsługi klienta), agencje marketingowe, firmy lub kancelarie windykacyjne oraz podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

4. Okres przechowywania Pani / Pana danych osobowych jest związany z celem (cele o których mowa w pkt. 2 niniejszej klauzuli), dla którego dane są zbierane zgodnie z poniższym opisem:

 • Okres realizacji umowy współpracy pomiędzy Panią / Panem a Administratorem,
 • Okres niezbędny do rozstrzygnięcia sporu lub rozliczenia stron wynikający z powstałych należności związanych z umową współpracy ( tzw. działania windykacyjne),
 • Do momentu wycofania przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub badania satysfakcji klientów,
 • Po upływie okresów wskazanych w punktach a oraz c przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:

 • Prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • Prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę,
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych w celu badania satysfakcji oraz innych działań marketingowych,
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że ich przetwarzanie narusza przepisy rozporządzenia.

6. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych są warunkiem zawarcia umowy współpracy z Administratorem. W przypadku braku podania danych osobowych nawiązywanie współpracy będzie niemożliwe. Podanie danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2 c i d niniejszej klauzuli jest dobrowolne.

7. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Pani / Pana danych osobowych powinny być kierowane na adres e-mail: info@kiloutou.pl lub listownie na adres siedziby KILOUTOU Polska Sp. z o.o., ul. Rokicinska 142 Z, z dopiskiem „Dane osobowe”.