BEZPIECZNY WYNAJEM

PROGRAM NA WYPADEK ZDARZEŃ LOSOWYCH Z UDZIAŁEM WYNAJĘTEGO SPRZĘTU

Budowa to szczególne miejsce gdzie występują różnego rodzaju ryzyka. Stąd liczne przepisy BHP, które mają na celu ograniczenie zdarzeń takich jak utrata zdrowia pracowników czy szkody materialne.   Z wieloletniego doświadczenia wypożyczalni sprzętu KILOUTOU wynika, że nie da się uniknąć wszystkich niepożądanych zdarzeń. Dlatego przygotowaliśmy Program KILOUTOU Protection [skrót: PKP], który ma za zadanie ograniczyć odpowiedzialność materialną najemcy na okoliczność zdarzeń losowych z udziałem wypożyczonego sprzętu.

PROGRAM KILOUTOU POTECTION DZIAŁA W SYTUACJACH, KTÓRYCH NIE SPOSÓB PRZEWIDZIEĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI NA WYPADEK

  • Zniszczenia lub dewastacji przedmiotu najmu przez osoby trzecie, 
  • Błędów w obsłudze maszyn powodujących: kolizji z innymi maszynami na placu budowy, wpadnięcia do wykopu lub przewrócenia się maszyny, za wyjątkiem sytuacji działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa operatora, 
  • Ognia (pożaru), upadku statku powietrznego, zalania przez wydostanie się wody lub innych płynów ze znajdujących w miejscu ubezpieczenia urządzeń lub instalacji, 
  • Działania sił przyrody: powodzi, trzęsienia ziemi, deszczu nawalnego,
  • Działania wiatru, uderzenia pioruna, gradu, obsunięcia się ziemi lub lawiny, 
  • Samoczynnego przemieszczania się maszyn budowlanych, 
  • Kradzieży z włamaniem i kradzieżą części z wyłączeniem kradzieży panelu kontrolnego.