Praca na wysokościach wymaga zastosowania odpowiedniego sprzętu, który zagwarantuje komfort i bezpieczeństwo osobom wykonującym zadania. Zapewnią je podnośniki koszowe teleskopowe i nożycowe, których wynajmem zajmuje się nasza firma. Oferujemy wyspecjalizowane maszyny znanych producentów, systematycznie poddawane przeglądom i utrzymywane w stanie pełnej sprawności przez serwis techniczny. Firma podnośniki.pro świadczy też usługi dodatkowe, które składają się na kompleksową obsługę klienta.

Transport

Dbałość o pełne zadowolenie klientów jest naszym priorytetem. Dlatego osoby, które decydują się na wynajem maszyny w naszej firmie, nie muszą troszczyć się o jej relokację do wskazanego miejsca. Jedną z proponowanych usług uzupełniających jest transport podnośników do klienta. Realizujemy go na różne sposoby – przewożąc maszynę odpowiednim pojazdem własnym lub powierzając jej transport przewoźnikom zewnętrznym, z którymi współpracujemy. W każdej sytuacji gwarantujemy dostarczenie urządzenia we wskazane miejsce na czas i z zachowaniem pożądanej jakości.

Transport podnośników do klienta – etapy realizacji

Dostarczenie wypożyczonego urządzenia we wskazane miejsce z założenia ma się odbywać sprawnie i szybko. Jest to warunkiem dotrzymania postanowień umowy oraz pozwala klientowi rozpocząć planowane prace w terminie. Aby zapewnić jak najlepszą obsługę w naszej firmie stosujemy standardowy, kilkuetapowy proces realizacji usługi transportu.. Zamówienie usługi przewozu przez pracownika Kiloutou oraz wystawienie zlecenia transportu. W przypadku dostawy maszyny przez naszą firmę do klienta:

 • wykonanie dokumentacji zdjęciowej przez pracownika Kiloutou,
 • przekazanie dokumentów do transportu: umowa najmu, protokół zdawczo-odbiorczy, UDT, DTR (ksero, wersja papierowa do ręki)
 • wydanie podnośnika z magazynu.
 • w przypadku samodzielnego odbioru maszyny przez klienta:
 • realizacja transportu wewnętrznego (kierowcą pracownik Kiloutou) lub przez przewoźnika.

Środki transportu – własne i zewnętrzne

Dysponujemy własnymi środkami transportu oraz kierowcami, którzy mają odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w takich przewozach. Nasza wypożyczalnia sprzętu współpracuje też z firmami zewnętrznymi, które realizują przewozy maszyn. Wszystkie one mają zezwolenie lub licencję wspólnotową i OCP w oddziale. Dzięki wieloletnim kontaktom wiemy, że ich usługi są wykonywane rzetelnie, a podnośniki docierają na miejsce przeznaczenia w wyznaczonym czasie i w nienagannym stanie. Dlatego powierzając im transport podnośników do klienta gwarantujemy realizację usługi na najwyższym poziomie. Zapytaj o listę zadeklarowanych przewoźników pracownika Kiloutou.

Dokumentacja i przekazanie podnośnika

Przewoźnik lub kierowca transportu wewnętrznego realizuje zlecenie przewozowe wyłącznie na podstawie dokumentów. Bez ich okazania wydanie podnośnika ani realizacja zlecenia transportu nie będą możliwe. Po dotarciu na miejsce kierowca wydaje podnośnik osobie wskazanej w dokumentach do transportu lub osobie upoważnionej. Klient przyjmuje zamówiony podnośnik i potwierdza odbiór, podpisując umowę najmu i protokół zdawczo-odbiorczy.

Kierowca wydający podnośnik ma obowiązek zweryfikowania, czy odbiorca jest wskazany w umowie najmu jako osoba upoważniona do przyjęcia i podpisania dokumentów. Weryfikacja jest dokonywana również wtedy, gdy klient zgłasza się osobiście po odbiór podnośnika w oddziale Kiloutou – wtedy osobą odpowiedzialną za potwierdzenie jej tożsamości jest pracownik Kiloutou wydający podnośnik.

Ubezpieczenie – Kiloutou Protection

Korzystanie z podnośników wynajętych w naszej firmie wiąże się z ryzykiem uszkodzenia maszyny podczas pracy. Stanowi też zagrożenie dla operatorów, przy są narażeni na różne wypadki przy pracy. Chcąc zapewnić klientom jak największy komfort korzystania z naszych usług, bez obaw o pojawienie się dodatkowych wysokich kosztów, zapewniamy im ochronę ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie podnośników Kiloutou Protection jest programem ochrony maszyn przed uszkodzeniami lub kradzieżą. Obejmuje on każdego klienta, który podpisuje umowę na wynajem z firmą podnośniki.pro, jednocześnie ograniczając jego odpowiedzialność dotyczącą kosztów powstałych w momencie zniszczenia lub kradzieży podnośnik. Odpowiedzialność tę przejmuje ubezpieczyciel.

Zakres ochrony ubezpieczenia podnośników Kiloutou Protection

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje określone sytuacje, w których – podczas pracy na budowie – urządzenie ulegnie uszkodzeniu. Są to:

 • zniszczenie przez ogień, powódź, wiatr, inne (deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie ziemi),
 • kradzież z zamkniętego placu budowy (za wyjątkiem panelu kontrolnego),
 • uszkodzenie w wyniku wypadku na placu budowy (wpadniecie do wykopu, zderzenie z inną maszyną),
 • rabunek części lub całej maszyny (z odebraniem przemocą),
 • zniszczenie, uszkodzenie podnośnika przez osobę trzecią.

Program zapewnia użytkownikowi pełną ochronę przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, w weekendy i święta, dni, za które czynsz najmu nie jest pobierany. Ubezpieczenie podnośników Kiloutou Protection ogranicza udział w ewentualnych szkodach do minimum:

 • dla podnośników wartych do 20 000 zł – 5% wartości szkody (nie mniej niż 500 zł),
 • dla podnośników wartych powyżej 20 000 zł – 5% wartości szkody (nie mniej niż 1000 zł).

Szkody, których nie obejmuje program Kiloutou Protection

Ubezpieczenie podnośników Kiloutou Protection nie obejmuje wszystkich typów szkód, jakie mogą wyniknąć z niewłaściwego użytkowania czy przechowywania maszyn. Z programu są wyłączone:

 • kradzież panelu kontrolnego,
 • zagubienie podnośnika,
 • uszkodzenia estetyczne, bez wpływu na pracę maszyny,
 • naturalne procesy wynikające ze starzenia się i zużycia,
 • wydatki na prace konserwacyjne,
 • zanieczyszczenie, rozkład, pleśń, uszkodzenie/modyfikacja warstwy podkładowej,
 • warunki atmosferyczne,
 • czynniki biologiczne (np. gryzonie)
 • krzepnięcie/zbrylenie produktów,
 • szkody i wydatki z powodu obecności azbestu.

Obowiązki najemcy w momencie wystąpienia szkody

W przypadku wystąpienia szkody najemca podnośnika ma obowiązek:

 • zabezpieczyć urządzenie poprzez zamknięcie na terenie ogrodzonym, oświetleniowym i dozorowanym całodobowo,
 • dostarczyć dokumenty – druk zgłoszenia szkody, kopia notatki policyjnej (w przypadku kradzieży lub przywłaszczenia), umowa najmu, dokumentacja fotograficzna (własnoręczna lub rzeczoznawcy), kosztorys/faktura za naprawę sprzętu,
 • dostarczyć dodatkowo: nr polisy sprawcy, prawo jazdy sprawcy i dane sprawcy (w przypadku, gdy szkoda likwidowana z polisy sprawcy).

Serwis mobilny – naprawy i konserwacje

Eksploatacja podnośników wypożyczonych w naszej firmie wiąże się z ryzykiem uszkodzenia czy awarii. Dbając o komfort klienta zapewniamy mu profesjonalne wsparcie w postaci serwisu mobilnego. Dzięki usługom z tej dziedziny nasi specjaliści dojadą do miejsca użytkowania maszyny i dokonają niezbędnych napraw. Gwarantujemy krótki termin wykonania zlecenia, dzięki czemu do minimum ograniczamy przestoje w pracy u klienta. Aby naprawa była możliwa w krótkim czasie klient powinien zapewnić dostęp do sprzętu, zadbać o jakość i bezpieczeństwo pracy oraz o zgodność z wymaganiami regulacyjnymi.

Obowiązki klienta w zakresie konserwacji sprzętu

Chociaż nasza firma zapewnia serwis mobilny w interesie klienta jest zadbanie o to, aby użytkowane urządzenia jak najrzadziej ulegały awariom. Dlatego jego obowiązkami są:

 • ochrona maszyny przed uszkodzeniem,
 • przeprowadzanie na własną odpowiedzialność czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, uzupełnianiem poziomów oleju, wody, paliwa, smaru, naładowanie akumulatorów, napompowanie opon
 • pokrywanie kosztów napraw wynikających z niewystarczającej konserwacji

Przeglądy prewencyjne przeprowadzają mechanicy Kiloutou. W przypadku podnośnika, którego termin zwrotu przekracza 1 miesiąc w stosunku do daty przeglądu, wykonuje się konserwację na budowie.

Zasady wykonywania napraw w ramach serwisu

 1. Prace serwisowe obejmują usuwanie problemów takich jak awarie, niesprawności, pogorszenie działania przedmiotu najmu – najemca zobowiązany zaprzestać niezwłocznie użytkowania przedmiotu, poinformować telefonicznie firmę i wysłać w ciągu 48h pisemne oświadczenie zawierające opis zdarzenia,
 2. Naprawy są dokonywane wyłącznie przez osoby wskazane przez Kiloutou.
 3. Kiloutou samodzielnie decyduje o naprawie lub zaniechaniu naprawy z uwzględnieniem kryteriów bezpieczeństwa.
 4. Kiloutou może obciążyć najemcę obowiązkiem zapłaty czynszu najmu za okres unieruchomienia podnośnika.
 5. Kiloutou nie ponosi odpowiedzialności wobec najemcy lub osób trzecich za skutki zatrzymania lub nieprawidłowego działania i nie będzie zobowiązana do zapłaty odszkodowania, na co najemca wyraża zgodę.

Interwencje na budowie

Jeśli sprzęt ma w systemie status „Wynajem”, a powrót nie jest przewidziany przed zakończeniem umowy i występuje brak możliwości zamiany podnośnika, pracownik organizuje interwencję na budowie klienta w celu przeprowadzenia przeglądu dozorowego UDT. Kiloutou może skorzystać wtedy z usług podwykonawcy do następujących prac: naprawa węży hydraulicznych, naprawa/wymiana opon.

BHP – zabezpieczenia i liny

Każdy klient, który wypożycza urządzenie w naszej firmie jest obowiązany znać zasady obsługi podnośnika. Są one wymogiem BHP narzuconym przez dozór techniczny. Brak odpowiedniej wiedzy i uprawnień uniemożliwia skorzystanie z oferty wynajmu. Do obsługi podnośników można skierować pracownika, który:

 • ma aktualne szkolenie BHP (ogólne, stanowiskowe),
 • ma aktualne świadectwo lekarskie medycyny pracy bez przeciwwskazań,
 • został zapoznany z kartą ocen ryzyka zawodowego,
 • został zapoznany z instrukcjami BHP i dla obsługiwanych maszyn,
 • odbył szkolenie z obsługi maszyny,
 • odbył szkolenie z ochrony przeciwpożarowej i ma umiejętność ręcznej obsługi środków gaśniczych,
 • ma uprawnienia potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym do wykonywania pracy (eksploatacji, instalacji, konserwacji, naprawy, pomiarów) na stanowisku dozoru i/lub eksploatacji,
 • ma kwalifikacje do obsługi podnośników podlegających pod dozór techniczny.

Podczas eksploatacji urządzenie jest też konieczne stosowanie różnych zabezpieczeń. Środki ochrony indywidualnej zalecane przy korzystaniu z podnośników Kiloutou to: odzież robocza, rękawice i obuwie ochronne, okulary, hełm i maska ochronna oraz środki ochrony słuchu. Niezbędne są też liny (uprząż) do prac na wysokości, które można wynająć razem z podnośnikiem.

Czynności do wykonania przed rozpoczęciem pracy

 1. Zapoznanie z instrukcją producenta podnośnika, postępowanie zgodne z zapisami, posiadanie jej fizycznej wersji przy używanym sprzęcie lub w formie elektronicznej.
 2. Sprawdzenie elementów podnośnika – czy są w odpowiednim stanie technicznym i odpowiednio zamontowane (stan przewodów, wtyczek, wyłączników, gniazd).
 3. Planowanie kolejności wykonywanych czynności.
 4. Przygotowanie miejsca pracy.
 5. Zgłoszenie usterek i uchybień przełożonemu i firmie, od której wynajmuje się sprzęt.

Zasady obsługi podnośnika z zachowaniem BHP

 1. Używać podnośnika jedynie do celów do tego przeznaczonych.
 2. Stosować się do oznaczeń i informacji producenta.
 3. Nie używać uszkodzonego podnośnika.
 4. Nie dotykać nieosłoniętych elementów.
 5. Używać uprzęży do prac na wysokości (możliwość wynajmu wraz z podnośnikiem).
 6. Chronić przewody przed uszkodzeniami.
 7. Nie stosować podnośnika na powierzchniach i w środowisku pracy do nich nieprzystosowanych.
 8. Wykonywać pracę w dobrze oświetlonych miejscach.
 9. Nie dopuszczać osób trzecich w trakcie czynności roboczych.
 10. Nie zmieniać ustawień producenta w podnośniku.
 11. Nie prowadzić własnoręcznych napraw podnośnika.